Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Last sacrifice [ressource électronique]
Tác giả: Richelle Mead
Xuất bản: New York: Razorbill, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Sins of the night
Tác giả: Sherrilyn Kenyon
Xuất bản: New York: St Martins Paperbacks, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Urban shaman
Tác giả: C E Murphy
Xuất bản: New York: Luna, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The graveyard book [electronic resource]
Tác giả: Neil Gaiman, Dave McKean
Xuất bản: Pymble NSW New York: HarperCollins eBooks, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Dead is so last year
Tác giả: Marlene Perez
Xuất bản: Boston New York: GraphiaHoughton Mifflin Harcourt, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Styx's storm [electronic resource]
Tác giả: Lora Leigh
Xuất bản: New York London: Berkley Sensation Turnaround distributor, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The Gale encyclopedia of the unusual and unexplained
Tác giả: Brad Steiger, Sherry Hansen Steiger
Xuất bản: Detroit: ThomsonGale, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  130
 
Haunting Experiences Ghosts in Contemporary Folklore
Tác giả: Diane E Goldstein, Sylvia Ann Grider, Jeannie B Thomas
Xuất bản: Logan Utah: Utah State University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.47
 
Supernatural and secular power in early modern England
Tác giả: Marcus K Harmes
Xuất bản: Burlington: Ashgate, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  130.94209031
 
Torment
Tác giả: Lauren Kate
Xuất bản: New York: Delacorte Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục