Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 207 kết quả
RESTful Web services cookbook
Tác giả: Subrahmanyam Allamaraju
Xuất bản: Beijing Cambridge Mass: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Web services platform architecture
Tác giả: Sanjiva Weerawarana
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.76
 
RESTful web services
Tác giả: Leonard Richardson, Sam Ruby
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Real World Web Services
Tác giả: Will Iverson
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.76
 
Amazon Web Services in action
Tác giả: Michael Wittig, Andreas Wittig
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Understanding SOA with Web services
Tác giả: Eric Newcomer, Greg Lomow
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.65
 
Semantic web services for web databases
Tác giả: Mourad Ouzzani, Athman Bouguettaya
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
 
Enterprise Web services security
Tác giả: Rickland Hollar, Richard Murphy
Xuất bản: Hingham Mass: Charles River Media, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Enterprise Web services security
Tác giả: Rickland Hollar, Richard Murphy
Xuất bản: Hingham Mass: Charles River Media, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Innovations, standards, and practices of Web services [electronic resource] : emerging research topics
Tác giả: Liang-Jie Zhang
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục