Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Annual editions: Comparative politics : 07/08
Tác giả: Christian Soe
Xuất bản: Dubuque: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320
 
Political philosophies in moral conflict
Tác giả: Peter S Wenz
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.01
 
Points of view : readings in American government and politics
Tác giả: Robert E DiClerico, Allan S Hammock
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.973
 
American government : Balancing democracy and rights
Tác giả: Marc Landy, Sidney M Milkis
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.973
 
Sources: Notable Selections in American Government
Tác giả: Mitchel Gerber
Xuất bản: USA: McGrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.973
 
Power & Choice : An Introduction to Political Science
Tác giả: W Phillips Shively
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320
 
Taking sides : Clashing views on political issues
Tác giả: George McKenna, Stanley Feingold
Xuất bản: Dubuque: McGrawHill Contemporary Laerning Series, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.973
 
1

Truy cập nhanh danh mục