Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2828 kết quả
A manager's guide to leadership : an action learning approach
Tác giả: Mike Pedler, Tom Boydell, John Burgoyne
Xuất bản: Berkshire: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 
Why Iceland? [electronic resource]
Tác giả: Ásgei Jónsson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.94912
 
Practical SQL queries for Microsoft SQL server 2008 R2 [electronic resource]
Tác giả: Art Tennick
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
JavaFX [electronic resource] : a beginner's guide
Tác giả: J F DiMarzio
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Student solutions manual for use with Basic econometrics
Tác giả: Damodar N Gujarati
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.015195
 
Handbook of batteries [electronic resource]
Tác giả: David Linden, Thomas B Reddy
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
University physics with modern physics
Tác giả: W Bauer, Gary D Westfall
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Synthetic fuels handbook [electronic resource] : properties, process, and performance
Tác giả: J G Speight
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  662
 
The sales success handbook [electronic resource] : 20 lessons to open and close sales now
Tác giả: Linda Richardson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.85
 
Schaum's outline of theory and problems of electric circuits [electronic resource]
Tác giả: Mahmood Nahvi, Joseph Edminister
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục