Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 87 kết quả
Barron's : How to Prepare for the TOEFL Test : Test of English as a Foreign Language
Tác giả: Pamela J Sharpe, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
TOEFL Test Strategies
Tác giả: Eli Hinkel, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
Barron's : How to Prepare for the TOEFL Essay
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
Fundamentals of English grammar
Tác giả: Betty Schrampfer Azar
Xuất bản: New York: Longman, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Oxford practice grammar : with answers
Tác giả: John Eastwood
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Fun with grammar : communicative activities for the Azar grammar series
Tác giả: Suzanne W Woodward
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pentice Hall Regents, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
New headway English course. Upper-intermediate
Tác giả: Liz Soars, Jo Devoy, Amanda Maris, John Soars
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
First certificate language practice
Tác giả: Michael Vince, Paul Emmerson
Xuất bản: Oxford: Macmillan, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
English grammar for dummies
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Essay writing for English tests
Tác giả: Gabi Duigu
Xuất bản: Cammeray NSW: Academic English Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 

Truy cập nhanh danh mục