Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 154 kết quả
Chemistry : the molecular science
Tác giả: John W Moore, Peter C Jurs, Conrad L Stanitski
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemistry : the molecular nature of matter
Tác giả: Neil D Jespersen, James E Brady, James E Brady, Alison Hyslop
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemistry : a molecular approach
Tác giả: Nivaldo J Tro
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemistry : the central science
Tác giả: Theodore L Brown
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
General chemistry
Tác giả: Darrell D Ebbing, Steven D Gammon
Xuất bản: Boston Mass: Houghton Mifflin Co, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemistry : the molecular nature of matter and change
Tác giả: Martin S Silberberg, Patricia Amateis
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Applied chemistry [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: O P Virmani, A K Narula
Xuất bản: New Delhi: New Age International, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Why is milk white? : & 200 other curious chemistry questions
Tác giả: Alexa Coelho, Simon Field
Xuất bản: Chicago Illinois: Chicago Review Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemistry workbook for dummies
Tác giả: Peter J Mikulecky
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Chemistry : an illustrated guide to science
Tác giả:
Xuất bản: New York: Chelsea House Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 

Truy cập nhanh danh mục