Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Aquaculture Perspective of Multi-Use Sites in the Open Ocean [electronic resource] : The Untapped Potential for Marine R...
Tác giả: Bela H Buck, Richard Langan
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Hydroponic food production : a definitive guidebook for the advanced home gardener and the commercial hydroponic grower
Tác giả: Howard M Resh
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.89
 
Bước đầu nghiên cứu sản xuất Carrageenan từ trong sụn Kappaphycus Alvarezii
Tác giả: Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  639.89
 
Aquaculture ecosystems : adaptability and sustainability
Tác giả: Saleem Mustafa, Rossita Shapawi
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ USA: John Wiley Sons Ltd, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Marine ornamental species aquaculture
Tác giả: Ricardo Calado
Xuất bản: West Sussex: Wiley Blackwell, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Emerging Technologies, Environment and Research for Sustainable Aquaculture
Tác giả: Qian Lu, Qian Lu, Mohammad Serajuddin, Mohammad Serajuddin
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Aquaculture ecosystems : adaptability and sustainability
Tác giả: Saleem Mustafa, Rossita Shapawi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Aquaculture and behavior
Tác giả: Felicity Huntingford, Malcolm Jobling, Sunil Kadri
Xuất bản: Chichester West Sussex Ames Iowa: WileyBlackwell, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8015915
 
1

Truy cập nhanh danh mục