Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Encyclopedia of Greco-Roman mythology
Tác giả: Mike Dixon-Kennedy
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1998
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
The everything classical mythology book : Greek and Roman gods, goddesses, heroes, and monsters from Ares to Zeus
Tác giả: Lesley Bolton
Xuất bản: Avon Mass: Adams Media Corp, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
The complete idiot's guide to classical mythology
Tác giả: Kevin Osborn
Xuất bản: New York: Alpha Books, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
A short introduction to classical myth
Tác giả: Barry B Powell
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
Who's who in classical mythology
Tác giả: Adrian Room
Xuất bản: New York: Gramercy Books, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
Cassell's dictionary of classical mythology
Tác giả: Jennifer R MarchJennifer R March
Xuất bản: London New York: Cassell Distributed in the US by Sterling Pub, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
Myths of the Greeks and Romans
Tác giả: Michael Grant
Xuất bản: New York: Meridian, 1995
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
Greek and Roman mythology A to Z
Tác giả: Kathleen N Daly, Marian Rengel
Xuất bản: New York: Facts On File, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
A concise dictionary of classical mythology
Tác giả: Pierre Grimal, Stephen Kershaw
Xuất bản: Oxford England Cambridge Mass USA: Blackwell, 1990
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
Handbook of classical mythology
Tác giả: William F Hansen
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục