Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 67 kết quả
Essentials of social research [electronic resource]
Tác giả: Linda Kalof, Amy Dan, Thomas Dietz
Xuất bản: Maidenhead New York: McGraw HillOpen University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.72
 
Research methodology [electronic resource] : methods & techniques
Tác giả: C R Kothari
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.72
 
Research methodology methods & techniques
Tác giả: C R Kothari
Xuất bản: New Delhi: New Age International, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.723
 
Analyzing tabular data : loglinear and logistic models for social researchers
Tác giả: G Nigel Gilbert
Xuất bản: London: UCL Press, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.72
 
Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học xã hội = : Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences so...
Tác giả: Gordon Mace, Lê Minh Tiến, Pétry FrançoisPétry François
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  300.72
 
Sức mạnh của thiết kế điều tra : Cẩm nang dùng trong Quản lý điều tra, Diễn giải điều tra, Kết quả điều tra và Chi phối ...
Tác giả: Giuseppe Iarossi, Nhiều người dịch
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  300.723
 
Asking questions : the definitive guide to questionnaire design—for market research, political polls, and social and hea...
Tác giả: Norman M Bradburn, Seymour Sudman, Brian Wansink
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.72
 
The practice of social research
Tác giả: Earl Babbie
Xuất bản: USA: Wadsworth Cengage Learning, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  300.72
 
Pedagogies of Praxis : Course-Based Action Research in the Social Sciences
Tác giả: Howard Rosing
Xuất bản: Massachusetts: Anker, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  300.72
 
Making social sciences more scientific : the need for predictive models
Tác giả: Rein Taagepera
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.72
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục