Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
The Earth's atmosphere : its physics and dynamics
Tác giả: Kshudiram Saha
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Solar variability and planetary climates [electronic resource]
Tác giả: Y Calisesi
Xuất bản: New York London: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5271
 
Precipitation : advances in measurement, estimation, and prediction [electronic resource]
Tác giả: Silas Michaelides
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.577
 
Thunderstorms
Tác giả: Choji Magono
Xuất bản: Amsterdam New York New York: Elsevier Scientific Pub Co distributors for the US and Canada Elsevier NorthHolland, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.554
 
An Introduction to Atmospheric Thermodynamics [electronic resource]
Tác giả: Anastasios Tsonis
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.522
 
Planetary atmospheric electricity
Tác giả: F Leblanc
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.560999
 
Precipitation modeling and quantitative analysis
Tác giả: Xiaofan Li, Shouting Gao
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer ScienceBusiness Media, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.577015118
 
Meteorology for seafarers : originally Meteorology for seamen
Tác giả: Richard M Frampton, Patricia A Uttridge
Xuất bản: Glasgow: Brown son Ferguson, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Global tropical cyclogenesis
Tác giả: Eugene Sharkov
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.552
 
Windswept [electronic resource] : the story of wind and weather
Tác giả: Marq De Villiers
Xuất bản: New York: Walker Distributed to the trade by Holtzbrinck Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  551.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục