Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Dinosaurs [electronic resource] : a Concise Natural History
Tác giả: David E Fastovsky, David B Weishampel
Xuất bản: Leiden: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Encyclopedia of dinosaurs [electronic resource]
Tác giả: Philip J Currie, Kevin Padian
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Did Dinosaurs Live in Your Backyard?
Tác giả: Melvin Berger
Xuất bản: : Scholastic Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Dinosaurs : A Concise Natural History. [electronic resource]
Tác giả: David E Fastovsky, Weishampel
Xuất bản: Leiden: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
The last of the dinosaurs
Tác giả: Peter Lerangis
Xuất bản: Toronto New York: Bantam, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.91
 
A field guide to dinosaurs
Tác giả: Henry Gee, Luis V Rey
Xuất bản: Hauppauge NY: Barrons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Last of the dinosaurs: The Cretaceous period (Prehistoric earth) by Thom Holmes
Tác giả: Thom Holmes
Xuất bản: USA: Chelsea House publishers, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
The lost dinosaurs of Egypt
Tác giả: William E Nothdurft, Josh Smith
Xuất bản: New York: Random House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9962
 
Dawn of the dinosaur age : the late Triassic and ealry Jurassic Epochs
Tác giả: Thom Holmes
Xuất bản: New York: Chelsea House, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Dinosaur odyssey [electronic resource] : fossil threads in the web of life
Tác giả: Scott D Sampson
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục