Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Neuroscience [electronic resource] : pretest self-assessment and review
Tác giả: Allan Siegel
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8076
 
Dopamine
Tác giả: S B Dunnett
Xuất bản: Amsterdam London: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Handbook of neurochemistry and molecular neurobiology. Practical neurochemistry methods
Tác giả: Glen B Baker, Susan Dunn, Andrew Holt, Abel Lajtha
Xuất bản: New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Neurotransmitters, drugs, and brain function
Tác giả: R A Webster
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Basic neurochemistry : molecular, cellular, and medical aspects
Tác giả: R Wayne Albers, Scott T Brady, Donald L Price, George J Siegel
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Encyclopedia of neuroscience [electronic resource]
Tác giả: Marc D Binder, Nobutaka Hirokawa, Uwe Windhorst
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.803
 
Computational Neuroscience [electronic resource]
Tác giả: W Art Chaovalitwongse, Panos M Pardalos, Petros Xanthopoulos
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8015
 
Neuroscience in education : the good, the bad, and the ugly
Tác giả: Mike Anderson, Sergio Della Sala
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8072
 
Atlas of CSF cytology
Tác giả: Harald Kluge, M Gajda
Xuất bản: Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Receptor biology [electronic resource]
Tác giả: Michael F Roberts, Anne E Kruchten
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH Verlag GmbH Co KGaA, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục