Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 295 kết quả
Social anxiety and social phobia in youth [electronic resource] : characteristics, assessment, and psychological treatme...
Tác giả: Christopher A Kearney
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928522
 
Probiotics in pediatric medicine [electronic resource]
Tác giả: Sonia Michail, Philip M Sherman
Xuất bản: Totowa NJ: Humana, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9233
 
Comprehensive handbook of personality and psychopathology
Tác giả: Michel Hersen, Jay C Thomas
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Childhood Epilepsy [electronic resource] : Language, Learning and Behavioural Complications
Tác giả: William B Svoboda
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Assessing children's well-being : a handbook of measures
Tác giả: Sylvie Naar-King, Maureen A Frey, Deborah A King
Xuất bản: Mahwah NJ London: Lawrence Erlbaum, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Cerebral palsy
Tác giả: Freeman Miller
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Paediatric radiography
Tác giả: Maryann Hardy, Stephen Boynes
Xuất bản: Oxford UK Malden MA USA: Blackwell Science, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Treating pediatric bed-wetting with acupuncture & Chinese medicine
Tác giả: Robert Helmer
Xuất bản: Boulder Colo: Blue Poppy Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92849
 
Paediatric Musculoskeletal Disease elektronisk ressurs : With an Emphasis on Ultrasound
Tác giả: David Wilson
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92707543
 
Pediatric and adolescent osteosarcoma
Tác giả: Norman Jaffe, Stefan S Bielack, Øyvind S Bruland
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9299471
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục