Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 72 kết quả
Crop post-harvest : science and technology
Tác giả: P Golob
Xuất bản: Oxford UK Malden MA: Blackwell Science, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.582
 
Philosophy of Science in the twentieth century : four central themes
Tác giả: Donald Gillies
Xuất bản: Oxford UK Cambridge Mass USA: Blackwell, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
A companion to science fiction
Tác giả: David Seed
Xuất bản: Malden Mass Oxford: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Technology of reduced additive foods
Tác giả: Jim Smith
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Science, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Paediatric radiography
Tác giả: Maryann Hardy, Stephen Boynes
Xuất bản: Oxford UK Malden MA USA: Blackwell Science, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
The lakes handbook
Tác giả: P E O'Sullivan, Colin S Reynolds
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Science, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Quartz cementation in sandstones [electronic resource]
Tác giả: Sadoon Morad, Richard H Worden
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Science, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  552.5
 
The forests handbook
Tác giả: Julian Evans
Xuất bản: Oxford Malden MA USA: Blackwell Science, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.75
 
Lipid biochemistry
Tác giả: M I Gurr, K N Frayn, John L Harwood
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Science, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Coffee : recent developments
Tác giả: R J Clarke, O G Vitzthum
Xuất bản: Oxford Malden MA: Blackwell Science, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  663
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục