Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Nghiên cứu, thiết kế bộ nguồn chuyển đổi tần số 50Hz sang tần số 400Hz
Tác giả: Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.381044
 
Switchmode power supply handbook elektronisk ressurs
Tác giả: Keith H Billings, Taylor Morey
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381044
 
Ultra low-power electronics and design
Tác giả: Enrico Macii
Xuất bản: : Kluwer Academic Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381044
 
The ESD control program handbook
Tác giả: J M Smallwood
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381044
 
Managing power electronics : VLSI and DSP-driven computer systems
Tác giả: Nazzareno Rossetti
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381044
 
Low-power CMOS design
Tác giả: Robert W Brodersen, Anantha P Chandrakasan
Xuất bản: New York: IEEE Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381044
 
Practical design of power supplies
Tác giả: Ron Lenk
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE Press, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381044
 
Digital control of high-frequency switched-mode power converters
Tác giả: Luca Corradini, Dragan Maksimovi�ac, Paolo Mattavelli, Regan Zane
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381044
 
Wireless power transfer for electric vehicles and mobile devices
Tác giả: Chun T Rim, Chris Mi
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381044
 
Wireless information and power transfer : theory and practice
Tác giả: Trung Q Duong, Derrick Wing Kwan Ng, Robert Schober, Caijun Zhong
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381044
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục