Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Modeling and simulation of catalytic reactors for petroleum refining
Tác giả: Jorge Ancheyta Juárez
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.53
 
Separation of multiphase, multicomponent systems
Tác giả: Ė G Sinaĭskiĭ, Eugeni Lapiga
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH Verlag Gmbh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.53
 
Processing of Heavy Crude Oils : Challenges and Opportunities
Tác giả: Ramasamy Marappa Gounder, Ramasamy Marappa Gounder
Xuất bản: London UK: London United Kingdom, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  665.53
 
Processing of Heavy Crude Oils : Challenges and Opportunities
Tác giả: Ramasamy Marappa Gounder, Ramasamy Marappa Gounder
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  665.53
 
Handbook of petroleum processing
Tác giả: D S J Jones, Pujadó Peter R
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.53
 
Handbook of petroleum refining processes
Tác giả: Robert A Meyers
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.53
 
Hydroprocessing of heavy oils and residua
Tác giả: Jorge Ancheyta, James G Speight
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.53
 
1

Truy cập nhanh danh mục