Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
The Great World War, 1914-45
Tác giả: J M Bourne, Peter Liddle, Ian R Whitehead
Xuất bản: London: HarperCollins, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
World War I reference library [electronic resource]
Tác giả: Tom Pendergast, Sara Pendergast, Christine Slovey
Xuất bản: Detroit Mich: UXL, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
The Berlin-Baghdad express : the Ottoman Empire and Germany's bid for world power
Tác giả: Sean McMeekin
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  940.3
 
Voices from the Great War
Tác giả: Peter Vansittart
Xuất bản: London: Cape, 1981
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
The First World War : the war to end all wars
Tác giả: Peter Simkins, Michael Hickey, Geoffrey Jukes
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
The Oxford illustrated history of the first World War
Tác giả: Hew Strachan
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
The First World War : a concise global history
Tác giả: William Kelleher Storey
Xuất bản: Lanham Maryland: Rowman Littlefield, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
A shattered peace : Versailles 1919 and the price we pay today
Tác giả: David Andelman
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
First World War : A Complete History
Tác giả: Martin Gilbert
Xuất bản: New York: Rosetta Books, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
The Great War : Insights and Perspectives
Tác giả: Elzbieta Katarzyna Dzikowska, Elzbieta Katarzyna Dzikowska, Agata Handley, Agata Handley, Piotr Zawilski, Piotr Zawilski
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishing Group, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  940.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục