Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Fashion, costume, and culture : clothing, headwear, body decorations, and footwear through the ages
Tác giả: Sara Pendergast, Sarah Hermsen, Tom Pendergast
Xuất bản: Detroit: UXL, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391
 
World War I reference library [electronic resource]
Tác giả: Tom Pendergast, Sara Pendergast, Christine Slovey
Xuất bản: Detroit Mich: UXL, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
Middle Ages reference library [electronic resource]
Tác giả: Judson Knight, Judy Galens
Xuất bản: Detroit Mich: UXL, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.0703
 
Middle ages, Primary sources
Tác giả: Judy Galens, Judson Knight
Xuất bản: Detroit MI: UXL, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
American Civil War. Almanac
Tác giả: Kevin Hillstrom, Laurie Collier Hillstrom
Xuất bản: San Francisco: UXL, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
U-X-L encyclopedia of science
Tác giả: Rob Nagel
Xuất bản: Detroit: UXL, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
American Revolution : biographies
Tác giả: Linda Schmittroth, Stacy A McConnell, Mary Kay Rosteck
Xuất bản: Detroit: UXL, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.392
 
Alternative energy
Tác giả: Neil Schlager, Jayne Weisblatt
Xuất bản: Detroit: UXL, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
Grzimek's student animal life resource. Birds
Tác giả: Bernhard Grzimek, Melissa C McDade
Xuất bản: Detroit: UXL, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  598
 
American Civil War. Almanac [electronic resource]
Tác giả: Kevin Hillstrom, Lawrence W Baker, Laurie Collier Hillstrom
Xuất bản: Detroit: UXL, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục