Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Handbook of Chinese mythology
Tác giả: Lihui Yang, Deming An
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  299.5
 
Handbook of Egyptian mythology
Tác giả: Geraldine Pinch
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  299.31
 
Japan : a global studies handbook
Tác giả: Lucien Ellington
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABC CLIO, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Handbook of Inca mythology
Tác giả: Paul R Steele, Catherine J Allen
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  299.88323013
 
Brazil : a global studies handbook
Tác giả: Todd L Edwards
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  981
 
Environmental justice : a reference handbook
Tác giả: David E Newton
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  363.7
 
Feminism : a reference handbook
Tác giả: Judith Harlan
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  305.42
 
An introduction to military ethics : a reference handbook
Tác giả: Bill Rhodes
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Praeger Security International, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  172.42
 
Handbook of Native American mythology
Tác giả: Dawn E Bastian, Judy K Mitchell
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  398.208997
 
Librarian's handbook for seeking, writing, and managing grants
Tác giả: Sylvia D Hall-Ellis
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Libraries Unlimited, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  025.11
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục