Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Food cultures of the world encyclopedia [electronic resource]
Tác giả: Ken Albala
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.12003
 
Weapons of mass destruction : an encyclopedia of worldwide policy, technology, and history
Tác giả: Eric Croddy, James J Wirtz
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358
 
Cities of the Middle East and North Africa : a historical encyclopedia
Tác giả: Michael Dumper, Bruce E Stanley
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.760956
 
Encyclopedia of human ecology
Tác giả: Julia R Miller
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.2
 
Great American judges : an encyclopedia
Tác giả: John R Vile
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  347.73
 
Military communications : from ancient times to the 21st century
Tác giả: Christopher H Sterling
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358
 
Encyclopedia of Russian & Slavic myth and legend
Tác giả: Mike Dixon-Kennedy
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2
 
Propaganda and mass persuasion : a historical encyclopedia, 1500 to the present
Tác giả: Nicholas John Cull, David Holbrook Culbert, David Welch
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
World fascism : a historical encyclopedia
Tác giả: Cyprian Blamires, Paul Jackson
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  335.603
 
Encyclopedia of birth control
Tác giả: Vern L Bullough
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục