Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Propaganda and mass persuasion : a historical encyclopedia, 1500 to the present
Tác giả: Nicholas John Cull, David Holbrook Culbert, David Welch
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
Entanglements of Power
Tác giả: Ronan Paddison, Chris Philo, Paul Routledge
Xuất bản: London: Routledg, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
The leadership secrets of Colin Powell [electronic resource]
Tác giả: Oren Harari
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
Attitudes and opinions
Tác giả: Stuart Oskamp, P Wesley Schultz
Xuất bản: Mahwah NJ: L Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
Resistance and persuasion
Tác giả: Eric S Knowles, Jay A Linn
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
Landownership and power in modern Europe
Tác giả: Maritn Blinkhorn, Ralph Gibson
Xuất bản: London: HarperCollins Academic, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
Oppression, privilege, and resistance : theoretical perspectives on racism, sexism, and heterosexism
Tác giả: Lisa M Heldke, Peg O'Connor
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.3
 
48 Laws of Power
Tác giả: Anne Rice, Anne Rice cm
Xuất bản: : Penguin Books, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  303.3
 
Traditional Authorities in Africa. Resurgence in an Era of Democratisation
Tác giả: Janine Ubink
Xuất bản: Amsterdam: Leiden University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  303.3
 
Negotiating globally : how to negotiate deals, resolve disputes, and make decisions across cultural boundaries
Tác giả: Jeanne M Brett
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục