Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Improving student writing skills [electronic resource]
Tác giả: Garth Sundem
Xuất bản: Huntington Beach CA: Shell Education, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
Teaching mathematics today
Tác giả: Shelly Frei
Xuất bản: Huntington Beach CA: Shell Education, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Max Planck : uncovering the world of matter
Tác giả: Jane Weir
Xuất bản: Huntington Beach CA: Teacher Created Materials Pub, 2007
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Investigating the chemistry of atoms
Tác giả: Elizabeth R Cregan
Xuất bản: Huntington beach CA: Teacher Created Materials Pub, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Investigating electromagnetism
Tác giả: Elizabeth R Cregan
Xuất bản: Huntington Beach CA: Teacher Created Materials Pub, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Making it go : the life and work of Robert Fulton
Tác giả: Don Herweck
Xuất bản: Huntington Beach CA: Teacher Created Materials Pub, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Pioneers of light and sound
Tác giả: Connie Jankowski
Xuất bản: Huntington Beach CA: Teacher Created Materials Pub, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.22
 
Antoine Lavoisier : founder of modern chemistry
Tác giả: Lynn Van Gorp
Xuất bản: Huntington Beach CA: Teacher Created Materials Pub, c2007
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  540.92
 
1

Truy cập nhanh danh mục