Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Learning Flex 4 : getting up to speed with rich Internet application design and development
Tác giả: Alaric Cole, Elijah Robison
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Access cookbook
Tác giả: Ken Getz, Andy Baron, Paul Litwin
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
Word annoyances : how to fix the most annoying things about your favorite word processor
Tác giả: CustomGuide
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.52
 
IMovie HD & iDVD 5 : the missing manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.696
 
Transact-SQL Cookbook
Tác giả: Ales Spetic, Jonathan Gennick
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly Media, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Network security assessment
Tác giả: Chris McNab
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
Programming .NET security
Tác giả: Adam Freeman, Allen Jones
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
Perl template toolkit
Tác giả: Darren Chamberlain, David Cross, Andy Wardley
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Objective-C : pocket reference
Tác giả: Andy Duncan
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Sendmail cookbook
Tác giả: Craig Hunt
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.692
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục