Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Handbook of Chinese mythology
Tác giả: Lihui Yang, Deming An
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  299.5
 
Handbook of Egyptian mythology
Tác giả: Geraldine Pinch
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  299.31
 
Handbook of Inca mythology
Tác giả: Paul R Steele, Catherine J Allen
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  299.88323013
 
Brazil : a global studies handbook
Tác giả: Todd L Edwards
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  981
 
Environmental justice : a reference handbook
Tác giả: David E Newton
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  363.7
 
Feminism : a reference handbook
Tác giả: Judith Harlan
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  305.42
 
Handbook of Native American mythology
Tác giả: Dawn E Bastian, Judy K Mitchell
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  398.208997
 
Handbook of classical mythology
Tác giả: William F Hansen
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
Marijuana : a reference handbook
Tác giả: David E Newton
Xuất bản: Santa Barbara California: ABCCLIO an imprint of ABCCLIO LLC, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.323648
 
1

Truy cập nhanh danh mục