Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 44 kết quả
Abstract Algebra : an introduction
Tác giả: Thomas W Hungerford
Xuất bản: Boston MA: BrooksCole Cengage Learning, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Calculus : Early Transcendentals
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Pacific Grove Calif: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ddc:  515
 
Discrete mathematics with applications
Tác giả: Susanna S Epp
Xuất bản: Boston MA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Elementary and intermediate algebra
Tác giả: Ron Larson, Kimberly Nolting
Xuất bản: Belmont Calif Abingdon: BrooksCole CENGAGE Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Intermediate algebra : an applied approach
Tác giả: Richard N Aufmann, Joanne S Lockwood
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Organic chemistry
Tác giả: John McMurry
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Experimental organic chemistry : a miniscale and microscale approach
Tác giả: John C Gilbert, Stephen F Martin
Xuất bản: Boston Mass: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Fundamentals of Analytical Chemistry : Student Solutions Manual
Tác giả: Douglas A Skoog, Stanley R Crouch, F James Holler, Donald M West
Xuất bản: : BrooksCole Cengage Learning, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Fundamentals of case management practice : skills for the human services
Tác giả: Nancy Summers
Xuất bản: Australia Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.32
 
Introduction to general, organic, and biochemistry
Tác giả: Frederick A Bettelheim
Xuất bản: Boston MA: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 

Truy cập nhanh danh mục