Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
International handbook on the economics of energy
Tác giả: Joanne Evans, Lester C Hunt
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Handbook of pricing research in marketing
Tác giả: Vithala R Rao
Xuất bản: Cheltenham Glos UK Northampton MA: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.816
 
The knowledge economy handbook
Tác giả: David Rooney
Xuất bản: Boston MA: Edward Elgar, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4038
 
Handbook of Critical Information Systems Research : Theory And Application
Tác giả: Debra Howcroft, Eileen M Trauth
Xuất bản: USA: Edward Elgar, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4038
 
Handbook of Islamic banking
Tác giả: I N Bankman, Mervyn Lewis
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
A handbook of economic anthropology
Tác giả: James G Carrier
Xuất bản: Cheltenham Northampton Mass: Edward Elgar, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  306.3
 
The handbook of globalisation
Tác giả: Jonathan Michie
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  337
 
International handbook of research on indigenous entrepreneurship
Tác giả: Robert Brent Anderson, Leo Paul Dana
Xuất bản: Cheltenham: Edward Elgar, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  338.04
 
Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship
Tác giả: J Ulhøi, Helle Neergaard
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  338
 
Handbook of fiscal federalism
Tác giả: Ehtisham Ahmad, Giorgio Brosio
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  336
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục