Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
SCIENTIFIC APPROACH TO SCIENTIFIC WRITING
Tác giả: JOHN BLACKWELL
Xuất bản: BERLIN: SPRINGER, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.0666
 
English for writing research papers
Tác giả: Adrian Wallwork
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.066
 
Cherry Ames, flight nurse
Tác giả: Helen Wells
Xuất bản: New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Cherry Ames, visiting nurse
Tác giả: Helen Wells
Xuất bản: New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Mastering scientific and medical writing : a self-help guide
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.0666
 
Cherry Ames, cruise nurse
Tác giả: Helen Wells
Xuất bản: New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Writing for computer science : the art of effective communication
Tác giả: Justin Zobel
Xuất bản: Singapore New York: Springer, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808
 
The craft of scientific presentations : critical steps to succeed and critical errors to avoid
Tác giả: Michael Alley
Xuất bản: New York: Springer, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.0665
 
English for presentations at international conferences
Tác giả: Adrian Wallwork
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
Walking in the city : urban experience and literary psychogeography in eighteenth-century London
Tác giả: Catharina Löffler
Xuất bản: Wiesbaden: Springer, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.50932421
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục