Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Bad Boy Brawly Brown [electronic resource]
Tác giả: Walter Mosley
Xuất bản: Boston: Little Brown and Co, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The black hole war : my battle with Stephen Hawking to make the world safe for quantum mechanics
Tác giả: Leonard Susskind
Xuất bản: New York: Little Brown, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
The big bad wolf [downloadable e-book] : a novel
Tác giả: James Patterson
Xuất bản: Boston: Little Brown, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The brownstone house of Nero Wolfe
Tác giả: Ken Darby
Xuất bản: Boston: Little Brown, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Meg Mackintosh and the mystery at Camp Creepy
Tác giả: Lucinda Landon
Xuất bản: Boston: Little Brown, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Vampire Mountain
Tác giả: Darren Shan
Xuất bản: Boston: Little Brown, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5952
 
The day the universe changed
Tác giả: James Burke
Xuất bản: Boston: Little Brown, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
Rex Stout : a biography
Tác giả: John J McAleer
Xuất bản: Boston: Little Brown, 1977
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The art of speedreading people : how to size people up and speak their language
Tác giả: Paul D Tieger, Barbara Barron-Tieger
Xuất bản: Boston: Little Brown, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.2
 
The print
Tác giả: Ansel Adams, Robert Baker
Xuất bản: Boston: Little Brown, 1983
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục