Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10019 kết quả (0.6874539 giây)
Web technologies [electronic resource] : concepts, methodologies, tools and applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 004.67
ISBN: 9781605669830
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34403 Định dạng: PDF
Comets and the origin of life
Thông tin xuất bản: Hackensack NJ : World Scientific , 2010
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 9789812566355
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 34362 Định dạng: PDF
Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2010
Ký hiệu phân loại: 378
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Software Engineering & Testing
Thông tin xuất bản: : Jones and Bartlett , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 21258 Định dạng: PDF
Handbook of Partial Least Squares [electronic resource] : Concepts, Methods and Applications
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN: 9783540328278
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 34368 Định dạng: PDF
ASP.NET MVC in action : with MvcContrib, NHibernate, and more
Tác giả: Palermo Jeffrey,
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1933988622
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34371 Định dạng: PDF
Rethinking the power of maps
Tác giả: Wood Denis,
Thông tin xuất bản: New York : Guilford Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 912
ISBN: 1593853661
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 34418 Định dạng: PDF
Diagnostic pathology of infectious disease
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia PA : SaundersElsevier , 2010
Ký hiệu phân loại: 616.90475
ISBN: 1416034293
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34618 Định dạng: PDF
iPhone and iPad apps for absolute beginners [electronic resource]
Tác giả: Lewis Rory,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.38456
ISBN: 9781430227014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34508 Định dạng: PDF
Beginning Android 2 [electronic resource]
Tác giả: Murphy Mark L,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9781430226307
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34509 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục