Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Meaniehead
Tác giả: Bruce Eric Kaplan
Xuất bản: New York: Simon Schuster Books for Young Readers, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Treasure hunters
Tác giả: James Patterson, Chris Grabenstein, Juliana Neufeld, Mark Shulman
Xuất bản: New York: Little Brown, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813.6
 
One whole and perfect day
Tác giả: Judith Clarke
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The end
Tác giả: Lemony Snicket, Brett Helquist
Xuất bản: New York: HarperCollins, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Night fever [electronic resource]
Tác giả: Diana Palmer
Xuất bản: Don Mills Ont: HQN, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Talon
Tác giả: Julie Kagawa
Xuất bản: Don Mills Ontario Canada: Harlequin Teen, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Ben's robot
Tác giả: Robin Stevenson, David Parkins
Xuất bản: Victoria BC Canada Custer WA USA: Orca Book Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The austere academy
Tác giả: Lemony Snicket, Brett Helquist
Xuất bản: New York NY: HarperCollins, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Measure for measure
Tác giả: William Shakespeare, Brian Gibbons
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.33
 
The wilderness trail
Tác giả: Kay Thorpe
Xuất bản: London: Mills and Boon, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục