Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 440 kết quả
Databases demystified
Tác giả: Andrew J Oppel
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Databases demystified [electronic resource]
Tác giả: Andrew J Oppel
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Advances in Data Mining Knowledge Discovery and Applications
Tác giả: Adem Karahoca, Adem Karahoca
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  353.00725
 
Tools in Artificial Intelligence
Tác giả: Paula Fritzsche, Paula Fritzsche
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362
 
Advances in the Convergence of Blockchain and Artificial Intelligence
Tác giả: Fernández-Caramés Tiago M, Fernández-Caramés Tiago M, Paula Fraga-Lamas, Paula Fraga-Lamas
Xuất bản: : IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Expert Oracle database 10g administration
Tác giả: Alapati Sam R
Xuất bản: New York: Apress, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Professional Oracle programming
Tác giả: Rick Greenwald
Xuất bản: : Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Expert Oracle RAC performance diagnostics and tuning
Tác giả: Murali Vallath
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Blockchain basics : a non-technical introduction in 25 steps
Tác giả: Daniel Drescher
Xuất bản: New York: Apress, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.4
 
Database Principles and Technologies - Based on Huawei GaussDB
Tác giả: Ltd Huawei Technologies Co
Xuất bản: Singapore: Springer Nature, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục