Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Masterpieces in miniature : the detectives : stories
Tác giả: Agatha Christie
Xuất bản: New York: St Martins Minotaur, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
Great women mystery writers
Tác giả: Elizabeth Blakesley Lindsay
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
City and shore : the function of setting in the British mystery
Tác giả: Gillian Mary Hanson
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Women of mystery : the lives and works of notable women crime novelists
Tác giả: Martha Hailey Dubose, Margaret C Thomas
Xuất bản: New York: St Martins Minotaur, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
The crime fiction handbook [electronic resource]
Tác giả: Peter B Messent
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  809.3872
 
Duchess of death : the unauthorized biography of Agatha Christie
Tác giả: Richard Hack
Xuất bản: Beverly Hills CA: Phoenix Books, c2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
Wilkie Collins [electronic resource]
Tác giả: Norman Page
Xuất bản: London New York: Routledge, 1974
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.8
 
Tehran noir
Tác giả: Salar Abdoh
Xuất bản: Brooklyn New York: Akashic Books, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891
 
Detecting the Nation : Fictions of Detection and the Imperial Venture
Tác giả: Caroline Reitz
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  823.0872094
 
The secret marriage of Sherlock Holmes, and other eccentric readings
Tác giả: Michael Atkinson
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục