Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 139 kết quả
Video compression
Tác giả: Andy Beach
Xuất bản: Berkeley Calif London: Peachpit Pearson Education distributor, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.69
 
Digital video surveillance and security
Tác giả: Tony C Caputo
Xuất bản: Burlington MA: ButterworthHeinemannElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Compressed video communications
Tác giả: Abdul H Sadka
Xuất bản: New York: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Digital video hacks
Tác giả: Joshua Paul
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.7
 
The art of digital video
Tác giả: John Watkinson
Xuất bản: Burlington MA: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
Video processing and communications
Tác giả: Yao Wang, Jör Ostermann, Ya-Qin Zhang
Xuất bản: Upper Saddle River NJ London: Prentice Hall Pearson Education Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38833
 
Dictionary of video and television technology
Tác giả: Keith Jack, Vladimir Tsatsulin
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.388
 
Advances in image and video segmentation
Tác giả: Yu-Jin Zhang
Xuất bản: Hershey: IRM Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Lighting for digital video and television
Tác giả: John JackmanJohn Jackman
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.592
 
Digital video for dummies
Tác giả: Keith Underdahl, Martin Doucette
Xuất bản: New York NY: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục