Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Evolutionary computation for modeling and optimization
Tác giả: Daniel Ashlock
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Evolutionary computation : a unified approach
Tác giả: Kenneth A De Jong
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.1
 
Evolutionary computation with biogeography-based optimization
Tác giả: Haiping Ma, Dan Simon
Xuất bản: London UK Hoboken NJ USA: ISTE Wiley, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3823
 
Evolutionary computation in stochastic environments
Tác giả: Christian Schmidt
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  519.62
 
Artificial life and evolutionary computation : proceedings of Wivace 2008, Venice, Italy, 8-10 September 2008
Tác giả: Irene Poli, Roberto Serra, Marco Villani
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.7
 
Evolutionary computation in gene regulatory network research
Tác giả: Hitoshi Iba, Nasimul Noman
Xuất bản: Malden MA: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8650113
 
Multi-objective evolutionary algorithms for knowledge discovery from databases
Tác giả: Satchidananda Dehuri, Ashish Ghosh, Susmita Ghosh
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Evolutionary optimization algorithms : biologically-Inspired and population-based approaches to computer intelligence
Tác giả: Dan Simon
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Introduction to evolutionary algorithms
Tác giả: Xinjie Yu, Mitsuo Gen
Xuất bản: London New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Hybrid evolutionary algorithms
Tác giả: Ajith Abraham, Crina Grosan, Hisao Ishibuchi
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục