Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
An unsafe bet? : the dangerous rise of gambling and the debate we should be having
Tác giả: Jim Orford
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.4
 
The economics of gambling
Tác giả: Leighton Vaughan Williams
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.47795
 
The age of chance : gambling in western culture
Tác giả: Gerda Reith
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  795.4
 
Gambling, crime and society
Tác giả: James Banks
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.172
 
1000 best casino gambling secrets
Tác giả: Bill Burton
Xuất bản: Naperville Ill: Sourcebooks, c2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  795
 
Winning on Betfair for dummies [electronic resource]
Tác giả: Jack Houghton
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  795.02854678
 
The international encyclopedia of gambling
Tác giả: William Norman Thompson
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, c2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.48203
 
Gambling, freedom and democracy
Tác giả: Peter J Adams
Xuất bản: New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4795
 
Problem Gambling: Summarizing Research Findings and Defining New Horizons
Tác giả: Tobias Hayer, Caterina Primi, Daniel T Olason, Jeffrey Derevensky, Neven Ricijas
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Overcoming pathological gambling. Therapist guide
Tác giả: Robert Ladouceur, Stella Lachance
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8584106
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục