Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 404 kết quả
The culture of India
Tác giả: Kathleen Kuiper
Xuất bản: New York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
Encyclopedia of India
Tác giả: Stanley A Wolpert
Xuất bản: Detroit: Charles Scribners Sons Thomson Gale, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
A brief history of India
Tác giả: Judith E Walsh
Xuất bản: New York: Facts On File, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
Ethnobotany of India. Volume 2, Western Ghats and west coast of peninsular India
Tác giả: Bir Bahadur, K V Krishnamurthy, T Pullaiah
Xuất bản: Oakville ON Canada: Apple Academic Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  581.6
 
Ethnobotany of India. Volume 2, Western Ghats and west coast of peninsular India
Tác giả: Bir Bahadur, K V Krishnamurthy, T Pullaiah
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.5
 
Modern commercial banking [electronic resource]
Tác giả: H R Machiraju
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.12
 
Beyond Hindu and Muslim : multiple identity in narratives from village India
Tác giả: Peter Gottschalk
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.8954
 
Urbanization beyond municipal boundaries : nurturing metropolitan economies and connecting peri-urban areas in India
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  307.760954
 
Riding the Indian tiger : understanding India--the world's fastest growing market
Tác giả: William Nobrega, Ashish Sinha
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330
 
India's open-economy policy : globalism, rivalry, continuity
Tác giả: Jalal Alamgir
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.954
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục