Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Language Change
Tác giả: Gerald F Carr, Irmengard Rauch
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1983
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  412
 
Actualization : linguistic change in progress
Tác giả: Henning Andersen
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: J Benjamins, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.1
 
Creoles, contact, and language change : linguistics and social implications
Tác giả: Armin Schwegler, Genevièv Escure
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417.22
 
Grammatical complexity in academic English : linguistic change in writing
Tác giả: Douglas Biber, Bethany Gray
Xuất bản: Cambridge United Kingdom: Cambridge University Press, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Clause structure and language change
Tác giả: Adrian Battye, Ian G Roberts
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Grammatical change in English world-wide
Tác giả: Peter Collins
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  427
 
Something's Gotta Change Redefining Collaborative Linguistic Research
Tác giả: Lesley Woods
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Grammatical variation and change in Jersey English
Tác giả: Anna Rosen
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  427.942341
 
Chapter All typologies leak : Predicates of change in Lowland Chontal of Oaxaca
Tác giả: Loretta O'Connor, Alexandre Arkhipov, Alexandre Arkhipov, Patience Epps, Patience Epps
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  401
 
Playing with languages : children and change in a Caribbean village
Tác giả: Amy L Paugh
Xuất bản: New York: Berghahn Books, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục