Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 249 kết quả
Mobile communication systems and security
Tác giả: Man Young Rhee
Xuất bản: Singapore: J Wiley Sons Asia, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.8
 
Enabling 5G communication systems to support vertical industries
Tác giả: Qammer H Abbasi, Muhammad Ali Imran, Yusuf Abdulrahman Sambo
Xuất bản: Hoboken New Jersey USA: WileyIEEE Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38456
 
Mobile satellite communication networks
Tác giả: Ray E Sheriff, Fun Hu Y
Xuất bản: New York: John Wiley Sons Inc, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38254
 
Flash Communication Server
Tác giả: Giacomo Guilizzoni, Brian Lesser, Joey Lott, Robert Reinhardt, Justin Watkins
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.696
 
Introduction to digital mobile communication
Tác giả: Yoshihiko Akaiwa
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38456
 
Mobile satellite communication networks
Tác giả: Ray E Sheriff, Y Fun Hu
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Mobile Database Systems
Tác giả: Vijay Kumar
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8720285
 
The application of programmable DSPs in mobile communication
Tác giả: Alan Gatherer
Xuất bản: nt: Chichester, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Future communication, computing, control and management
Tác giả: Ying Zhang
Xuất bản: Heidelberg: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Fundamentals of pervasive information management systems
Tác giả: Vijay Kumar
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.4038011
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục