Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 339 kết quả
The new cognitive neurosciences
Tác giả: Michael S Gazzaniga
Xuất bản: Cambridge Mass London: MIT, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153
 
Executive functions : what they are, how they work, and why they evolved
Tác giả: Russell A Barkley
Xuất bản: New York London: Guilford, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8233
 
Stem Cells and CNS Development [electronic resource]
Tác giả: Mahendra S Rao
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Molecular Mechanisms of Neurodegenerative Diseases [electronic resource]
Tác giả: Marie-Francoise Chesselet
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Neurotransmitter Transporters [electronic resource] : Structure, Function, and Regulation
Tác giả: Maarten E A Reith
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Neuroglia in the Aging Brain [electronic resource]
Tác giả: Jean de Vellis
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Neural Stem Cells for Brain and Spinal Cord Repair [electronic resource]
Tác giả: Tanja Zigova
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Bioimaging in Neurodegeneration [electronic resource]
Tác giả: Patricia A Broderick, Edwin H Kolodny, David N Rahni
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Brain Death [electronic resource] : A Reappraisal
Tác giả: C Machado
Xuất bản: New York NY: Springer New York Imprint Springer, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Biophysics and Neurophysiology of the Sixth Sense [electronic resource]
Tác giả: Nima Rezaei, Amene Saghazadeh
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục