Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Third person references : forms and functions in two spoken genres of Spanish
Tác giả: Jenny Dumont
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  465.5
 
Adjective attribution
Tác giả: Michael Rießler
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  415
 
A grammar of Rapa Nui
Tác giả: Paulus Kievit
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  490
 
Syntax of Dutch : Nouns and Noun Phrases - Volume 1
Tác giả: Evelien Keizer, Hans Broekhuis, Hans Broekhuis, Evelien Keizer
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  439.315
 
Dynamic antisymmetry and the syntax of noun incorporation
Tác giả: Michael Barrie
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Lexical plurals : a morphosemantic approach
Tác giả: Paolo Acquaviva
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Noun phrases and nominalization in Basque : syntax and semantics
Tác giả: Urtzi Etxeberria, Ricardo Etxepare, Myriam Uribe-Etxebarria
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  499.9255
 
New perspectives on bare noun phrases in romance and beyond
Tác giả: Johannes Kabatek, Albert Wall
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.54
 
Grammaticalization in the North: Noun phrase morphosyntax in Scandinavian vernaculars
Tác giả: Östen Dahl
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  439
 
Lexical categories [electronic resource] : verbs, nouns, and adjectives
Tác giả: Mark C Baker
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục