Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2632 kết quả
Physics for dummies
Tác giả: Steven Holzner
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Physics II for dummies
Tác giả: Steven Holzner
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Physics demystified
Tác giả: Stan Gibilisco
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Selected papers of Richard Feynman : with commentary
Tác giả: Richard Phillips Feynman, Laurie M Brown
Xuất bản: River Edge NJ: World Scientific, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Physics for dummies
Tác giả: Steve Holzner
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Approaches to fundamental physics [electronic resource] : an assessment of current theoretical ideas
Tác giả: Erhard Seiler, I-O Stamatescu
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Amateur Telescope Making in the Internet Age [electronic resource] : Finding Parts, Getting Help, and More
Tác giả: Robert L Clark
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.4123
 
Seeking ultimates : an intuitive guide to physics
Tác giả: Peter T Landsberg
Xuất bản: Philadelphia PA: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.01
 
Eureka! : physics of particles, matter and the universe
Tác giả: R J Blin-Stoyle
Xuất bản: Bristol: Institute of Physics Publishing, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
The physics companion
Tác giả: Anthony C Fischer-Cripps
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục