Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 341 kết quả
Unpopular Culture
Tác giả: Martin Lüthe, Sascha Pöhlmann
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306
 
Routledge Handbook of African Popular Culture
Tác giả: Grace A Musila, Grace A Musila
Xuất bản: : Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Cultural theory and popular culture : an introduction
Tác giả: John Storey
Xuất bản: Harlow England New York: Pearson, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
Science in popular culture : a reference guide
Tác giả: A Bowdoin Van Riper
Xuất bản: Westport CT: Greenwood Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.45
 
Beautiful things in popular culture
Tác giả: Alan McKee
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.0973
 
Criminology goes to the movies : crime theory and popular culture
Tác giả: Nicole Hahn Rafter, Michelle Brown
Xuất bản: New York: New York University, c2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364
 
Popular culture in Taiwan : charismatic modernity
Tác giả: Marc L Moskowitz
Xuất bản: London New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.0951249
 
Locating Imagination in Popular Culture : Place, Tourism and Belonging
Tác giả: Nicky van Es, Leonieke Bolderman, Leonieke Bolderman, Stijn Reijnders, Stijn Reijnders, Nicky van Es, Abby Waysdorf, Abby Waysdorf
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306
 
UFOs and popular culture : an encyclopedia of contemporary myth
Tác giả: James R Lewis
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
Art and visibility in migratory culture : conflict resistance, and agency
Tác giả: Mieke Bal, Miguel Á Hernández-Navarro
Xuất bản: New York NY: Editions Rodopi BVAmsterdam, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701.03
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục