Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 252 kết quả
Ancient Rome : from Romulus to Justinian
Tác giả: Thomas R Martin
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.63
 
Artifacts from ancient Rome
Tác giả: James B Tschen-Emmons
Xuất bản: Santa Barbara California: Greenwood an imprint of ABCCLIO LLC, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937
 
The Romans : from village to empire
Tác giả: Mary Taliaferro Boatwright, Daniel J Gargola, Richard J A Talbert
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937
 
Roman Europe
Tác giả: Edward Bispham, William Bowden
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  936.02
 
The Roman army, 31 BC-AD 337 : a sourcebook
Tác giả: J B Campbell
Xuất bản: London New York: Routledge, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.00937
 
The Roman market economy
Tác giả: Peter Temin
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, c2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.937
 
Soldiering for God : Christianity and the Roman army
Tác giả: John F Shean
Xuất bản: Leiden The Netherlands Boston: Brill, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  270.1
 
Religious dissent in the Roman Empire : violence in Judaea at the time of Nero
Tác giả: Vasily Rudich
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200.9015
 
Augustus Caesar elektronisk ressurs
Tác giả: D C A Shotter
Xuất bản: London New York: Routledge, 1991
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.07092
 
Caligula : the corruption of power [electronic resource]
Tác giả: Anthony Barrett
Xuất bản: London: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục