Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Engineering mechanics. Statics
Tác giả: R C Hibbeler
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Statics and dynamics with background mathematics
Tác giả: A P Roberts
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
The Monte Carlo Methods Recent Advances, New Perspectives and Applications
Tác giả: Abou Jaoudé AbdoAbou Jaoudé Abdo
Xuất bản: : IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Statics and Dynamics with Background Mathematics [electronic resource]
Tác giả: A P Roberts
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Motion Control
Tác giả: Federico Casolo, Federico Casolo
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  353.008
 
Simulated Annealing : Advances, Applications and Hybridizations
Tác giả: Marcos de Sales Guerra Tsuzuki, Marcos de Sales Guerra Tsuzuki
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  331.252
 
Dual-number methods in kinematics, statics, and dynamics
Tác giả: Ian S Fischer
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, c1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.104
 
Vector mechanics for engineers, Statics and dynamics
Tác giả: Ferdinand Pierre Beer
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.105
 
Vector mechanics for engineers, Statics and dynamics
Tác giả: Ferdinand P Beer
Xuất bản: Boston: McGrawHill Companies, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Vector mechanics for engineers. Statics and dynamics
Tác giả: Ferdinand Pierre Beer
Xuất bản: Boston: McGrawHill Companies, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.105
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục