Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 112 kết quả
My iPad 2 [electronic resource]
Tác giả: Gary Rosenzweig
Xuất bản: Indianapolis IN: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Ubuntu netbooks [electronic resource] : the path to low-cost computing
Tác giả: Sander van Vugt, Trevor Parsons
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Upgrading & fixing computers do-it-yourself for dummies
Tác giả: Andy W Rathbone
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Laptops all-in-one desk reference for dummies(r)
Tác giả: Corey Sandler
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Laptops just the steps for dummies(r)
Tác giả: Ryan Williams
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Definitive guide to the ARM Cortex-M3
Tác giả: Joseph Yiu
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
iPad for kids : using the iPad to play and learn [electronic resource]
Tác giả: Brian Proffitt
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Upgrading and fixing computers do-it-yourself for dummies [electronic resource]
Tác giả: Andy Rathbone
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
App Savvy elektronisk ressurs
Tác giả: Ken Yarmosh
Xuất bản: Sebastopol: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Articulate Studio Cookbook [electronic resource]
Tác giả: Robert Kennedy
Xuất bản: Birmingham: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục