Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 112 kết quả
Digital phoenix : why the information economy collapsed and how it will rise again
Tác giả: Bruce Abramson
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
Tuyển tập nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội
Tác giả: Thái Thành Lượm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.4833
 
Digital Communities in a Networked Society : e-Commerce, e-Business and e-Government
Tác giả: Passos Carlos, Mendes Manuel J, Suomi Reima
Xuất bản: New York: Kluwer Academic Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
Lessons from the identity trail : anonymity, privacy and identity in a networked society
Tác giả: Ian Kerr, Carole Lucock, Valerie Steeves
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
Handbook of mobile communication studies [electronic resource]
Tác giả: James Everett Katz
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
Cyberpop [electronic resource] : digital lifestyles and commodity culture
Tác giả: Sidney Eve Matrix
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
On the internet
Tác giả: Hubert L Dreyfus
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
The virtual
Tác giả: Rob Shields
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
Alone Together
Tác giả: Card Scott, Orson Scott cm Card
Xuất bản: : Basic Books, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  303.4833
 
Culture, technology, communication : towards an intercultural global village
Tác giả: Charles Ess, Fay Sudweeks
Xuất bản: Albany: State University of New York Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục