Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 561 kết quả
In search of the blues : a journey to the soul of Black Texas
Tác giả: Bill Minutaglio
Xuất bản: Austin: University of Texas Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.896
 
Encyclopedia of race and racism
Tác giả: John H Moore
Xuất bản: Detroit: Macmillan Reference USAThomson Gale, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.800973
 
Encyclopedia of American race riots
Tác giả: Walter C Rucker, James N Upton
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.8
 
Cultural trauma : slavery and the formation of African American identity
Tác giả: Ron Eyerman
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.896
 
Inherit the land [electronic resource] : Jim Crow meets Miss Maggie's will
Tác giả: Gene Stowe
Xuất bản: Jackson: University Press of Mississippi, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.8009756
 
Mexifornia : a state of becoming
Tác giả: Victor Davis Hanson
Xuất bản: San Francisco: Encounter Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.868
 
Real Indians : identity and the survival of Native America
Tác giả: Eva Marie Garroutte
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.897
 
Blue daughter of the Red Sea [electronic resource] : a memoir
Tác giả: Meti Birabiro
Xuất bản: Madison: University of Wisconsin Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.892
 
On being different : diversity and multiculturalism in the North American mainstream
Tác giả: Conrad Phillip Kottak, Kathryn A Kozaitis
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.80097
 
American ethnicity : the dynamics and consequences of discrimination
Tác giả: Adalberto Aguirre, Jonathan H Turner
Xuất bản: New York: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.800973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục