Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
An outline of the history of economic thought [electronic resource]
Tác giả: Ernesto Screpanti, Stefano Zamagni
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.09
 
Giáo trình lịch sử kinh tế
Tác giả: Nguyễn Trí Dĩnh, Phạm Thị Quý
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh Tế Quốc Dân, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  330.09
 
Giáo trình Lịch sử kinh tế
Tác giả: Nguyễn Trí Dĩnh, Phạm Thị Quý
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.09
 
Giáo trình Lịch sử kinh tế
Tác giả: Nguyễn Trí Dĩnh, Phạm Thị Quý
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  330.09
 
How the Dismal Science Got Its Name : Classical Economics and the Ur Text of Racial Politics
Tác giả: David Levy
Xuất bản: : Univ of Michigan Pr, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.09
 
Is there progress in economics? : knowledge, truth and the history of economic thought
Tác giả: Stepha Boehm
Xuất bản: Cheltenham: E Elgar, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.09
 
Romania: Migration, Socio-economic Transformation and Perspectives of Regional Development
Tác giả: Wilfried Heller, Wilfried Heller
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1989
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.09
 
Ostmittel- und Suedosteuropa im Umbruch
Tác giả: Klaus-Detlev Grothusen, Klaus-Detlev Grothusen
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.09
 
Ursachen der persistenten Produktivitaetsunterschiede zwischen den westdeutschen Bundeslaendern
Tác giả: Nicole Waidlein
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.09
 
Routledge handbook of the history of global economic thought
Tác giả: Vincent Barnett
Xuất bản: New York: Routledge Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  330.09
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục