Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Chinese : a comprehensive grammar
Tác giả: Po-Ching Yip, Don Rimmington
Xuất bản: London: Routlege, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.182421
 
Modern Mandarin Chinese grammar : a practical guide
Tác giả: Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma
Xuất bản: London New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.182421
 
Modern Mandarin Chinese grammar : a practical guide
Tác giả: Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma
Xuất bản: London New York: Routledge, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.182421
 
The Routledge course in modern Mandarin Chinese. Textbook level 2 : Simplified characters
Tác giả: Claudia Ross
Xuất bản: London New York: Routledge, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.182421
 
Chinese for dummies
Tác giả: Wendy Abraham
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.182421
 
Using Chinese : a guide to contemporary usage
Tác giả: Jan Walls, Yvonne Walls
Xuất bản: Cambridge NY: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.182421
 
The Routledge course in Chinese media literacy
Tác giả: Wen-Chao Li, Josephine H Tsao
Xuất bản: London New York: Routledge, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.182421
 
Resumptivity in Mandarin Chinese : a minimalist account
Tác giả: Victor Junnan Pan
Xuất bản: Berlin Germany: De Gruyter Mouton, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.182421
 
1

Truy cập nhanh danh mục