Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Accuracy and reliability in scientific computing
Tác giả: Bo Einarsson
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.85
 
Scientific computing with matlab and octave
Tác giả: Alfio M Quarteroni
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.85
 
Scientific computing with MATLAB and Octave
Tác giả: Alfio Quarteroni, Fausto Saleri
Xuất bản: Berlin: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.85
 
High Performance Computing in Science and Engineering ' 05 : Transactions of the High Performance Computing Center, Stut...
Tác giả: Wolfgang E Nagel, Michael Resch
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.85435
 
Python Scripting for Computational Science [electronic resource]
Tác giả: Hans Petter Langtangen
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.855133
 
High Performance Computing in Science and Engineering 0̀7 [electronic resource] : Transactions of the High Performance C...
Tác giả: Dietmar Kroner, Wolfgang E Nagel, Michael Resch
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.85
 
Python scripting for computational science
Tác giả: Hans Petter Langtangen
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.855133
 
Leveraging Data Science for Global Health [electronic resource]
Tác giả: Leo Anthony Celi, Maimuna S Majumder, Ordóñez Patricia, Juan Sebastian Osorio, Kenneth E Paik, Melek Somai
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  502.85
 
Fundamentals of Clinical Data Science [electronic resource]
Tác giả: Andre Dekker, Michel Dumontier, Pieter Kubben
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  502.85
 
Opening Science: The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing
Tác giả: Sönke Bartling, Sönke Bartling, Sönke Bartling, Sascha Friesike, Sascha Friesike, Sascha Friesike
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  502.854678
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục